കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാടന്‍പാട്ട്.

നേരം വളരെപ്പുലരുംമുമ്പേ
തമ്പൂരാന്‍ വന്നുവിളിക്കുന്നേ
ചിന്നക്കൊടയും കറക്കിപ്പുടിച്ച്
തമ്പൂരാന്‍ വന്നുവിളിക്കുന്നേ
പുള്ളയൊള്ളകള്ളീകളേം
പെണ്ണാളേംവിളിച്ചെറക്കുന്നേ
മുട്ടിക്കൂനിമുതുമികളേം
പെണ്ണാളേം വിളിച്ചെറക്കുന്നേ
ചിന്നക്കൊടയും കറക്കിപ്പുടിച്ചേ
തമ്പൂരാന്‍ വന്നുവിളിക്കുന്നേ
നേരം വളരെപ്പുലരുംമുമ്പേ
തമ്പൂരാന്‍വന്നുവിളിക്കുന്നേ