നെല്‍കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാടന്‍ പാട്ട്.

തേയവാഴിത്തമ്പുരാന്റേ
തിരുവുമ്പീല്
അടിയങ്ങള് തളര്‍ന്നുനിന്നൂ
പാടീയാടുന്നേയ്
തേയവാഴിത്തമ്പൂരാന്റേ
തിരുമുമ്പീല്
ഈയുള്ളോരുതളര്‍ന്നുനിന്നൊരു
പാട്ടുപാടുന്നേയ്
വെട്ടിയിട്ട തോലുകളൊക്കെ
കരിഞ്ഞുപോയല്ലാ
എന്നുംചൊല്ലീയിവ്വാളെന്നെ
പിടിച്ചുകെട്ടല്ലേ
ഞാറുകളെല്ലാം മുട്ടുവച്ചി
ളകിപ്പോയല്ലാ
എന്നുംചൊല്ലീയിവ്വാളെന്നേ
പിടിച്ചുകെട്ടല്ലേ
തേയവാഴിത്തമ്പൂരാന്റേ
തിരുമുമ്പിലേയ്
അടിയങ്ങള് തളര്‍ന്നുനിന്നൂ
പാടിയാടുന്നേയ്‌