ഒറ്റപ്പദം

 

അതിഥിയെ സല്‍ക്കരിക്കല്‍- ആതിഥ്യം

അമ്മ വഴിയുള്ള കുടുംബശാഖ– തായ്‌വഴി

അഭിമാനത്തോടുകൂടിയത്– സാഭിമാനം

അക്ഷര ജ്ഞാനമുള്ളവന്‍-സാക്ഷരന്‍

അഭിമാനത്തോടുകൂടി- -സാഭിമാനം

അര്‍ഥത്തോടു കൂടിയത്–സാര്‍ഥകം

അധികം സംസാരിക്കുന്നവന്‍- വാചാലന്‍

ആശ നശിച്ചവന്‍- ഹതാശന്‍

ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്-ആവൃതം

ആദ്യത്തെ ദര്‍ശനം- ആദ്യദര്‍ശനം, പ്രഥമദര്‍ശനം

ആകാശത്തെ ഭേദിക്കുന്നത്-ആകാശഭേദി

ആദരവോടുകൂടി- സാദരം

ഇഹലോകത്തിലുള്ളത്-ഐഹികം

ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായത്-ഔദ്യോഗികം

ഉയര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍- അഭ്യുദയകാംക്ഷി

ഉള്ളില്‍ അലിഞ്ഞുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്-അന്തര്‍ലീനം

എല്ലാജനങ്ങള്‍ക്കും ഹിതകരമായ-സാര്‍വജനീനം

ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചത്-ആര്‍ഷം

ഋജുവായ ഭാവം- ആര്‍ജവം

കളിക്കുന്നതിനുള്ള കോപ്പ്- കളിക്കോപ്പ്

കര്‍മങ്ങളില്‍ മുഴുകിയവന്‍- കര്‍മനിരതന്‍

കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്‍- ദിദൃക്ഷു

കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചത്- കാര്‍ഷികം

ഗുരുവിന്റെ ഘാതകന്‍-ഗുരുഘാതി

ചാപല്യം കാണിക്കുന്നവന്‍-ചപലന്‍

ചിരകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്‍-ചിരഞ്ജീവി

ചീനക്കാരനായ സഞ്ചാരി-ചീനസഞ്ചാരി

ചേതനയുടെ ഭാവം-ചൈതന്യം

ജനമില്ലാത്തിടം- വിജനം

ദേവന്മാരുടെ സദസ്സ്- ദേവസദസ്സ്

ദേശത്തോട് അഭിമാനമുള്ളവന്‍-ദേശാഭിമാനി

ദു:ഖം ഉള്ളവള്‍-ദു:ഖിത

ദൂതന്റെ പ്രവൃത്തി- ദൗത്യം

നയനത്തിന് അഭിരാമമായിട്ടുള്ളത്- നയനാഭിരാമം

നാടകം എഴുതുന്ന ആള്‍-നാടകകൃത്ത്

നിരാശയുടെ ഭാവം-നൈരാശ്യം

പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം- വിവക്ഷ

പങ്കുചേരുന്ന ആള്‍-പങ്കാളി

പഠിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്‍- പിപഠിഷു

പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷക്കാലം-വ്യാഴവട്ടം

പഠിക്കുന്ന ആള്‍-പഠിതാവ്

പാവനമായ ചരിത്രത്തോടു കൂടിയവള്‍-പാവനചരിത

പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചത്- പൈശാചികം

പുത്രന്റെ ഭാര്യ-സ്‌നുഷ

പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം- പേടിസ്വപ്‌നം

പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലം- പ്രകൃത്യനുകൂലം

ഭക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്‍- ബുഭുക്ഷു

ഭാഗ്യത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നത്- ഭാഗ്യപ്രദാനം

ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചല്ലാത്തത്- അഭൗമം

ഭൃഗുവംശത്തില്‍ പിറന്നവന്‍-ഭാര്‍ഗവന്‍

മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചത്- മാനസികം

മറ്റൊന്നുമായി ലയിച്ചുചേരല്‍- തന്മയീഭാവം

യദുവംശത്തില്‍ ജനിച്ചവന്‍- യാദവന്‍

രഘുവംശത്തില്‍ ജനിച്ചവന്‍-രാഘവന്‍

വസന്തത്തിന്റെ ശ്രീ- വാസന്തശ്രീ

വഴിയില്‍ക്കൂടി പോകുന്നവന്‍- വഴിപോക്കന്‍

വളരെ പഴയത്- പ്രാക്തനം, പ്രാചീനം

വാതില്‍ കാവല്‍ക്കാരി- വേത്രവതി

വിദ്യയെ അര്‍ഥിക്കുന്നവന്‍- വിദ്യാര്‍ഥി

വിഷാദമുള്ളവന്‍- വിഷാദി

ശ്രദ്ധയുള്ളവന്‍-ശ്രദ്ധാലു

സഹിക്കാന്‍ പ്രയാസമായത്-അസഹ്യം

സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത്- സാമൂഹികം

സഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്-സഹ്യം

സര്‍വവും സഹിക്കുന്നവള്‍- സര്‍വംസഹ

സ്വന്തം അഭിപ്രായം- സ്വാഭിപ്രായം