ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട്

92.1 വൈദൈസ്സർവാണി കർമാണ്യഫലപരതയാ വർണിതാനീതി ബുധ്വാ താനി ത്വയ്യർപിതാന്യേവ ഹി സമനുചരൻ യാനി നൈഷ്കർമ്യമീശ മാ ഭൂദ്വേദൈർനിഷിദ്ധേ കുഹചിദപി മനഃകർമവാചാഃ പ്രവൃത്തി- ഋദുർവർജ്ജഞ്ചേദവാപ്തം തദപി ഖലു ഭവത്യർപയേ ചിത്പ്രകാശേ

92.2 യസ്ത്വന്യഃ കർമയോഗസ്തവ ഭജനമയസ്തത്ര ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം ഹൃദ്യാം സത്ത്വൈകരൂപാം ദൃഷദി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ പുഷ്പൈർഗന്ധൈർനിവേദ്യൈരപി ച വിരചിതൈഃ ശക്തിതോ ഭക്തിപൂതൈ- ഋനിത്യം വര്യാം സപര്യാം വിദധദയി വിഭോ ത്വത്പ്രസാദം ഭജേയം

92.3 സ്ത്രീശൂദ്രാസ്ത്വത്കഥാദിശ്രവണവിരഹിതാ ആസതാം തേ ദയാർഹാ- സ്ത്വത്പാദാസന്നയാതാന്ദ്വിജകുലജനുഷോ ഹന്ത ശോചാമ്യശാന്താൻ വൃത്ത്യർത്ഥം തേ യജന്തോ ബഹുകഥിതമപി ത്വാമനാകർണയന്തോ ദൃപ്താ വിദ്യാഭിജാത്യൈഃ കിമു ന വിദധതേ താദൃശഃ മാ കൃഥാ മാം

92.4 പപോƒയം കൃഷ്ണ രാമേത്യഭിലപതി നിജം ഗൂഹിതും ദുശ്ചാരിത്രം നിർലജ്ജസ്യാസ്യ വാചാ ബഹുതരകഥനീയാനി മേ വിഘ്നിതാനി ഭ്രാതാ മേ വന്ധ്യശീലോ ഭജതി കില സദാ വിഷ്ണുമിത്ഥം ബുധാംസ്തേ നിന്ദന്ത്യുച്ചൈർഹസന്തി ത്വയി നിഹിതരതീംസ്താദൃശം മാ കൃഥാ മാം

92.5 ശ്വേതച്ഛായം കൃതേ ത്വാം മുനിവരവപുഷം പ്രീണയന്തേ തപോഭി- സ്ത്രേതായാം സ്രുക്സ്രുവാദ്യങ്കിതമരുണതനും യജ്ഞരൂപം യജന്തേ സേവന്തേ തന്ത്രമാർഗൈർവിലസദരിഗദം ദ്വാപരേ ശ്യാമലാംഗം നീലം സങ്കീർതനാദ്യൈരിഹ കലിസമയേ മാനുഷാസ്ത്വാം ഭജന്തേ

92.6 സോƒയം കാലേയകാലോ ജയതി മുരരിപോ യത്ര സങ്കീർതനാദ്യൈ- ഋനിര്യത്നൈരേവ മാർഗൈരഖിലദ നചിരാത്ത്വത്പ്രസാദം ഭജന്തേ ജാതാസ്ത്രേതാകൃതാദാവപി ഹി കില കലൗ സംഭവം കാമയന്തേ ദൈവാത്തത്രൈവ ജാതാന്വിഷയവിഷരസൈർമാ വിഭോ വഞ്ചയാസ്മാൻ

92.7 ഭക്താസ്താവത്കലൗ സ്യുർദ്രമിളഭുവി തതോ ഭൂരിശസ്തത്ര ചോച്ചൈഃ കാവേരീം താമ്രപർണീമനുകില ധൃതമാലാഞ്ച പുണ്യാം പ്രതീചീം ഹാ മാമപ്യേതദന്തർഭവമപി ച വിഭോ കിഞ്ചിദഞ്ചിദ്രസം ത്വ- യ്യാശാപാശൈർനിബധ്യ ഭ്രമയ ന ഭഗവൻ പൂരയ ത്വന്നിഷേവാം

92.8 ദൃഷ്ട്വാ ധർമദ്രുഹം തം കലിമപകരുണം പ്രാങ്മഹീക്ഷിത്പരീക്ഷി- ദ്ധന്തും വ്യാകൃഷ്ടഖഡ്ഗോƒപി ന വിനിഹതവാൻ സാരവേദീ ഗുണാംശാത്‌ ത്വത്സേവാദ്യാശു സിധ്യേദസദിഹ ന തഥാ ത്വത്പരേ ചൈഷ ഭീരു- ഋയത്തു പ്രാഗേവ രോഗാദിഭിരപഹരതേ തത്ര ഹാ ശിക്ഷയൈനം

92.9 ഗംഗാ ഗീതാ ച ഗായത്ര്യപി ച തുളസികാ ഗോപികാചന്ദനം തത്‌ സാളഗ്രാമാഭിപൂജാ പരപുരുഷ തഥൈകാദശീ നാമവർണാഃ ഏതാന്യഷ്ടാപ്യയത്നാന്യയി കലിസമയേ ത്വത്പ്രസാദപ്രവൃദ്ധ്യാ ക്ഷിപ്രം മുക്തിപ്രദാനീത്യഭിദധുരൃഷയസ്തേഷു മാം സജ്ജയേഥാഃ

92.10 ദേവർഷീണാം പിതൃണാമപി ന പുനരൃണീ കിംഗരോ വാ സ ഭൂമൻ യോƒസൗ സർവാത്മനാ ത്വാം ശരണമുപഗതഃ സർവകൃത്യാനി ഹിത്വാ തസ്യോത്പന്നം വികർമാപ്യഖിലമപനുദസ്യേവ ചിത്തസ്ഥിതസ്ത്വം തന്മേ പാപോത്ഥതാപാൻപവനപുരപതേ രുന്ദി ഭക്തിം പ്രണീയാഃ