ദശകം പന്ത്രണ്ട്

12.1 സ്വായംഭുവോ മനുരഥോ ജനസർഗശീലോ ദൃഷ്ട്വാ മഹീമസമയേ സലിലേ നിമഗ്നാം സ്രഷ്ടാരമാപ ശരണം ഭവദംഘൃസേവാ- തുഷ്ടാശയം മുനിജനൈഃ സഹ സത്യലോകേ

12.2 കഷ്ടം പ്രജാഃ സൃജതി മയ്യവന്ര്നിമഗ്നാ സ്ഥാനം സരോജഭവ കൽപയ തത്പ്രജാനാം ഇത്യേവമേഷ കഥിതോ മനുനാ സ്വയംഭൂ- രംഭോരുഹാക്ഷ തവ പാദയുഗം വ്യചിന്തീത്‌

12.3 ഹാ ഹാ വിഭോ ജലമഹം ന്യപിബം പുരസ്താദ്‌ അദ്യാപി മജ്ജതി മഹീ കിമഹം കരോമി ഇത്ഥം ത്വദംഘൃയുഗളം ശരണം യതോƒസ്യ നാസാപുടാത്സമഭവഃ ശിശുകോലരൂപീ

12.4 അംഗുഷ്ഠമാത്രവപുരുത്പതിതഃ പുരസ്താത്‌ ഭൂയോƒഥ കുംഭിസദൃശഃ സമജൃംഭഥാസ്ത്വം അഭ്രേ തഥാവിധമുദീക്ഷ്യ ഭവന്തമുച്ചൈർ വിസ്മേരതാം വിധിരഗാത്സഹ സൂനുഭിഃ സ്വൈഃ

12.5 കോƒസാവചിന്ത്യമഹിമാ കിടിരുത്ഥിതോ മേ നാസാപുടാത്കിമു ഭവേദജിതസ്യ മായാ ഇത്ഥം വിചിന്തയതി ധാതരിശൈലമാത്രഃ സദ്യോ ഭവങ്കില ജഗർജ്ജിഥ ഘോരഘോരം

12.6 തം തേ നിനാദമുപകർണ്യ ജനസ്തപഃസ്ഥാഃ സത്യസ്ഥിതാശ്ച മുനയോ നുനുവുർഭവന്തം തത്സ്തോത്രഹർഷുലമനാഃ പരിണദ്യ ഭൂയ- സ്തോയാശയം വിപുലമൂർത്തിരവാതരസ്ത്വം

12.7 ഊർദ്ധ്വപ്രസാരിപരിധൂമ്രാവിധൂതരോമാ പ്രോത്ക്ഷിപ്തവാലധിരവാങ്മുഖഘോരഘോണഃ തൂർണപ്രദീർണജലദഃ പരിഘൂർണദക്ഷ്ണാ സ്തോതൃന്മുനീൻ ശിശിരയന്നവതേരിഥ ത്വം

12.8 അന്തർജലം തദനു സങ്കുലനക്രചക്രം ഭ്രാമ്യത്തിമിംഗിലകുലം കലുഷോർമിമാലം ആവിശ്യ ഭീഷണരവേണ രസാതലസ്ഥാ- നാകമ്പയന്വസുമതീമഗവേഷയസ്ത്വം

12.9 ദൃഷ്ട്വാƒഥ ദൈത്യഹതകേന രസാതലാന്തേ സംവേശിതാം ഝടിതി കൂടകിടിർവിഭോ ത്വം ആപാതുകാനവിഗണയ്യ സുരാരിഖേടാൻ ദംഷ്ട്രാങ്കുരേണ വസുധാമദധാഃ സലീലം

12.10 അഭ്യുദ്ധരന്നഥ ധരാം ദശനാഗ്രലഗ്ന- മുസ്താങ്കുരാങ്കിത ഇവാധികപീവരാത്മാ ഉദ്ധാതഘോരസലിലാജ്ജലധേരുദഞ്ചൻ ക്തീഡാവരാഹവപുരീശ്വര പാഹി രോഗാത്‌