ദശകം ഇരുപത്തിയാറ്

26.1 ഇന്ദ്രദ്യുമ്നഃ പാണ്ഡ്യഖണ്ഡാധിരാജസ്ത്വദ്ഭക്താത്മാ ചന്ദനാദ്രൗ കദാചിത്‌ ത്വത്സേവായാം മഗ്നധീരാലുലോകേ നൈവാഗസ്ത്യം പ്രാപ്തമാതിഥ്യകാമം

26.2 കുംഭോദ്ഭൂതിസ്സംഭൃതക്രോധഭാരഃ സ്തബ്ധാത്മാ ത്വം ഹസ്തിഭൂയം ഭജേതി ശപ്ത്വാഥൈനം പ്രത്യഗാത്സോƒപി ലേഭേ ഹസ്തീന്ദ്രത്വം ത്വത്സ്മൃതിവ്യക്തിധന്യം

26.3 ദുഗ്ധാംഭോധേർമദ്ധ്യഭാജി ത്രികൂടേ ക്രോഡഞ്ഛൈലേ യൂഥപോƒയം വശാഭിഃ സർവാഞ്ഞന്തൂനത്യവർതിഷ്ട ശക്ത്യാ ത്വദ്ഭക്താനാം കുത്ര നോത്കർഷലാഭഃ

26.4 സ്വേന സ്ഥേമ്നാ ദിവ്യദേഹത്വശക്ത്യാ സോƒയം ഖേദാനപ്രജാനൻ കദാചിത്‌ ശൈലപ്രാന്തേ ഘർമതാന്തഃ സരസ്യാം യൂഥൈഃ സാർദ്ധം ത്വത്പ്രണുന്നോƒഭിരേമേ

26.5 ഹൂഹൂസ്താവദ്ദേവലസ്യാപി ശാപത്‌ ഗ്രാഹീഭൂതസ്തജ്ജലേ വർതമാനഃ ജഗ്രാഹൈനം ഹസ്തിനം പാദദേശേ ശാന്ത്യർത്ഥം ഹി ശ്രാന്തിദോƒസി സ്വകാനാം

26.6 ത്വത്സേവായാ വൈഭവാദ്ദുർനിരോധം യുധ്യന്തം തം വത്സരാണാം സഹസ്രം പ്രാപ്തേ കാലേ ത്വത്പദൈകാഗ്ര്യസിദ്ധ്യൈ നക്രാക്രാന്തം ഹസ്തിവീരം വ്യധാസ്ത്വം

26.7 ആർതിവ്യക്തപ്രാക്തനജ്ഞാനഭക്തിഃ ശുണ്ഡോത്ക്ഷിപ്തൈഃ പുണ്ഡരീകൈസ്സമർചൻ പൂർവാഭ്യസ്തം നിർവിശേഷാത്മനിഷ്ഠം സ്തോത്രശ്രേഷ്ഠം സോƒന്ദഗാദീത്പരാത്മൻ

26.8 ശ്രുത്വാ സ്തോത്രം നിർഗുണസ്ഥം സമസ്തം ബ്രഹ്മേശാദ്യൈർനാഹമിത്യപ്രയാതേ സർവാത്മാ ത്വം ഭൂരികാരുണ്യവേഗാത്‌ താർക്ഷ്യാരൂഢഃ പ്രേക്ഷിതോƒഭൂഃ പുരസ്താത്‌

26.9 ഹസ്തീന്ദ്രം തം ഹസ്തപദ്മേന ധൃത്വാ ചക്രേണ ത്വം നക്രവര്യം വ്യദാരീഃ ഗന്ധർവേƒസ്മിന്മുക്തശാപേ സ ഹസ്തീ ത്വത്സാരൂപ്യം പ്രാപ്യ ദേദീപ്യതേ സ്മ

26.10 ഏതദ്വൃത്തം ത്വാം ച മാം ച പ്രഗേ യോ ഗായേത്സോƒയം ഭൂയസേ ശ്രേയസേ സ്യാത്‌ ഇത്യുക്ത്വൈനം തേന സാർദ്ധം ഗതസ്ത്വം ധിഷ്ണ്യം വിഷ്ണോ പാഹി വാതാലയേശ