ദശകം നാൽപ്പത്തിയെട്ട്

48.1 മുദാ സുരൗധൈസ്ത്വമുദാരസമ്മദൈരുദീര്യ ദാമോദര ഇത്യഭിഷ്ടുതഃ മൃദൂദരഃ സ്വൈരമുലൂഖലേ ലഗന്നദൂരതോ ദ്വൗ കകുഭാവുദൈക്ഷഥാഃ

48.2 കുബേരസൂനുർനളകൂബരാഭിധഃ പരോ മണിഗ്രീവ ഇതി പ്രഥാം ഗതഃ മഹേശസേവാധിഗതശ്രിയോന്മദൗ ചിരം കില ത്വദ്വിമുഖാവഖേലതാം

48.3 സുരാപഗായാം കില തൗ മദോത്കടൗ സുരാപഗായദ്ബഹുയൗവതാവൃതൗ വിവാസസൗ കേളിപരൗ സ നാരദോ ഭവത്പദൈകപ്രവണോ നിരൈക്ഷത

48.4 ഭിയാ പ്രിയാലോകമുപാത്തവാസസം പുരോ നിരീക്ഷ്യാപി മദാന്ധചേതസൗ ഇമൗ ഭവദ്ഭക്ത്യുപശാന്തിസിദ്ധയേ മുനിർജഗൗ ശാന്തിമൃതേ കുതസ്സുഖം

48.5 യുവാമവാപ്തൗ കകുഭാത്മതാം ചിരം ഹരിം നിരീക്ഷ്യാഥ പദം സ്വമാപ്നുതം ഇതീരിതൗ തൗ ഭവദീക്ഷണസ്പൃഹാം ഗതൗ വ്രജാന്തേ കകുഭൗ ബഭൂവതുഃ

48.6 അതന്ദ്രമിന്ദ്രദൃയുഗം തഥാവിധം സമേയുഷാ മന്ഥരഗാമിനാ ത്വയാ തിരായിതോലൂഖലരോധനിർദ്ധുതൗ ചിരായ ജീർണൗ പരിപാതിതൗ തരൂ

48.7 അഭാജി ശാഖിദ്വിതയം യദാ ത്വയാ തദൈവ തദ്ഗർഭതലാന്നിരേയുഷാ മഹാത്വിഷാ യക്ഷയുഗേന തത്ക്ഷണാദഭാജി ഗോവിന്ദ ഭവാനപി സ്തവൈഃ

48.8 ഇഹാന്യഭക്തോƒപി സമേഷ്യതി ക്രമാദ്ഭവന്തമേതൗ ഖലു രുദ്രസേവകൗ മുനിപ്രസാദാദ്ഭവദങ്ഘ്രിമാഗതൗ ഗതൗ വൃണാനൗ ഖലു ഭക്തിമുത്തമാം

48.9 തതസ്തരൂദ്ദാരണദാരുണാരവപ്രകമ്പിസമ്പാതിനി ഗോപമണ്ഡലേ വിലജ്ജിതത്വജ്ജനനീമുഖേക്ഷിണാ വ്യമോക്ഷി നന്ദനേ ഭവാന്വിമോക്ഷദഃ

48.10 മഹീരുഹോർമദ്ധ്യഗതോ ബതാർഭകോ ഹരേഃ പ്രഭാവാദപരിക്ഷതോƒധുനാ ഇതി ബ്രവാണൈർഗമിതോ ഗൃഹം ഭവാന്മരുത്പുരാധീശ്വര പാഹി മാം ഗദാത്‌