ദശകം അറുപത്തിയെട്ട്

68.1 തവ വിലോകനാദ്ഗോപികാജനാഃ പ്രമദസംകുലാഃ പങ്കജേക്ഷണ അമൃതധാരയാ സംപ്ലുതാ ഇവ സ്തിമിതതാം ദധുസ്ത്വത്പുരോഗതാഃ

68.2 തദനു കാചന ത്വത്കരാംബുജം സപദി ഗൃഹ്ണതീ നിർവിശങ്കിതം ഘനപയോധരേ സംവിധായ സാ പുളകസംവൃതാ തസ്ഥുഷീ ചിരം

68.3 തവ വിഭോ പുരാ കോമളം ഭുജം നിജഗളാന്തരേ പര്യവേഷ്ടയത്‌ ഗളസമുദ്ഗതം പ്രാണമാരുതം പ്രതിനിരുന്ധതീവാതിഹർഷുലാ

68.4 അപഗതത്രപാ കാപി കാമിനീ തവ മുഖാംബുജാത്പൂഗചർവിതം പ്രതിഗൃഹയ്യ തദ്വക്ത്രപങ്കജേ നിദധതീ ഗതാ പൂർണകാമതാം

68.5 വികരുണോ വനേ സംവിഹായ മാമപഗതോƒസി കാ ത്വാമി സ്പൃശേത്‌ ഇതി സരോഷയാ തവദേകയാ സജലലോചനം വീക്ഷിതോ ഭവാൻ

68.6 ഇതി മുദാകുലൈർവല്ലവീജനൈഃ സമമുപാഗതോ യാമുനേ തടേ മൃദുകുചാംബരൈഃ കൽപിതാസനേ ഘുസൃണഭാസുരേ പര്യശോഭഥാഃ

68.7 കതിവിധാ കൃപാ കേƒപി സർവതോ ധൃതദയോദയാഃ കേചിദാശ്രിതേ കതിചിദീദൃശാ മാദൃശേഷ്വ്പീത്യഭിഹിതോ ഭവാന്വല്ലവീജനൈഃ

68.8 അയി കുമാരികാ നൈവ ശങ്ക്യതാം കഠിനതാ മയി പ്രേമകാതരേ മയി യു ചേതസോ വോƒനുവൃത്തയേ കൃതമിദം മയേത്യൂചിവാൻഭവാൻ

68.9 അയി നിശമ്യതാം ജീവവല്ലഭാഃ പ്രിയതമോ ജനോ നേദൃശോ മമ തദിഹ രമ്യതാം രമ്യയാമിനീഷ്വനുപരോധമിത്യാലപോ വിഭോ

68.10 ഇതി ഗിരാധികം മോദമേദുരൈർവ്രജവധൂജനൈഃ സാകമാരമൻ കലിതകൗതുകോ രാസഖേലനേ ഗുരുപുരീപതേ പാഹി മാം ഗദാത്‌