• ഓം സദ് ഗതി പ്രദായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വമയ്യൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വമന്ത്ര സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വ യന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വ തന്ത്രരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം മനോന്മന്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 • ഓം മൃഡപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാപൂജ്യായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാ പാതക നാശിന്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാസത്ത്വായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാശക്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാരത്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാഭോഗായൈ നമഃ
 • ഓം മഹൈശ്വര്യായൈ നമഃ