• ഓം മഹാവീര്യായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാബലായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാബുദ്ധ്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാസിദ്ധ്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹായോഗേശ്വരേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാതന്ത്രായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാമന്ത്രായൈ നമഃ
 • ഓം മഹായന്ത്രായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാസനായൈ നമഃ
 • ഓം മഹായാഗ ക്രമാരാദ്ധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാഭൈരവ പൂജിതായൈ നമഃ
 • ഓം മഹേശ്വര മഹാകല്പ മഹാതാണ്ഡവ സാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാകാമേശ മഹിഷ്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ
 • ഓം ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരഢ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ചതുഃഷഷ്ടികലാമയ്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാചതുഃഷഷ്ടികോടി യോഗിനീ ഗണസേവിതായൈ നമഃ
 • ഓം മനുവിദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ചന്ദ്രവിദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡല മദ്ധ്യഗായൈ നമഃ