• ഓം ഹ്രീങ്കാര്യൈ നമഃ
 • ഓം ഹ്രീമത്യൈ നമഃ
 • ഓം ഹൃദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ഹേയോപാദേയ വര്ജ്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം രാജരാജാര്ച്ചിതായൈ നമഃ
 • ഓം രാജ്ഞ്യൈ നമഃ
 • ഓം രമ്യായൈ നമഃ
 • ഓം രാജീവ ലോചനായൈ നമഃ
 • ഓം രഞ്ജന്യൈ നമഃ
 • ഓം രമണ്യൈ നമഃ
 • ഓം രസ്യായൈ നമഃ
 • ഓം രണത്കിങ്കിണി മേഖലായൈ നമഃ
 • ഓം രമായൈ നമഃ
 • ഓം രകേന്ദു വദനായൈ നമഃ
 • ഓം രതിരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം രക്ഷാകര്യൈ നമഃ
 • ഓം രാക്ഷസഘ്ന്യൈ നമഃ
 • ഓം രാമായൈ നമഃ
 • ഓം രമണലമ്പടായൈ നമഃ