• ഓം വിവിധാകാരായൈ നമഃ
 • ഓം വിദ്യാവിദ്യാ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാകാമേശ നയന കുമുദാഹ്ലാദ കൗമുദ്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭക്ത ഹാര്ദ്ദ തമോ ഭേദ ഭാനുമദ്ഭാനു സന്തത്യൈ നമഃ
 • ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ
 • ഓം ശിവാരാദ്ധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ശിവമൂര്ത്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം ശിവങ്കര്യൈ നമഃ
 • ഓം ശിവപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം ശിവപരായൈ നമഃ
 • ഓം ശിഷ്ടേഷ്ടായൈ നമഃ
 • ഓം ശിഷ്ടപൂജിതായൈ നമഃ
 • ഓം അപ്രമേയായൈ നമഃ
 • ഓം സ്വപ്രകാശായൈ നമഃ
 • ഓം മനോ വാചാമഗോചരായൈ നമഃ
 • ഓം ചിച്ഛക്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം ചേതനാ രൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ജഡശക്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം ജഡാത്മികായൈ നമഃ
 • ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ