• ഓം വ്യാഹൃത്യൈ നമഃ
 • ഓം സന്ധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ദ്വിജവൃന്ദ നിഷേവിതായൈ നമഃ
 • ഓം തത്ത്വാസനായൈ നമഃ
 • ഓം തസ്മൈ നമഃ
 • ഓം തുഭ്യം നമഃ
 • ഓം അയ്യൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചകോശാന്തര സ്ഥിതായൈ നമഃ
 • ഓം നിസ്സീമ മഹിമ്നേ നമഃ
 • ഓം നിത്യ യൗവ്വനായൈ നമഃ
 • ഓം മദശാലിന്യൈ നമഃ
 • ഓം മദഘൂര്ണ്ണിത രക്താക്ഷ്യൈ നമഃ
 • ഓം മദപാടല ഗണ്ഡഭുവേ നമഃ
 • ഓം ചന്ദന ദ്രവ ദിഗ്ദ്ധാംഗ്യൈ നമഃ
 • ഓം ചാമ്പേയ കുസുമ പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം കുശലായൈ നമഃ
 • ഓം കോമളാകാരായൈ നമഃ
 • ഓം കുരുകുല്ലായൈ നമഃ
 • ഓം കുളേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം കുളകുണ്ഡാലയായൈ നമഃ