• ഓം ധ്യാനഗമ്യായൈ നമഃ
 • ഓം അപരിച്ഛേദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ജ്ഞാനദായൈ നമഃ
 • ഓം ജ്ഞാനവിഗ്രഹായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വ വേദാന്ത സംവേദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം സത്യാനന്ദ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ലോപാമുദ്രാര്ച്ചിതായൈ നമഃ
 • ഓം ലീലാക്ലിപ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലായൈ നമഃ
 • ഓം അദൃശ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ദൃശ്യരഹിതായൈ നമഃ
 • ഓം വിജ്ഞാത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം വേദ്യ വര്ജ്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ
 • ഓം യോഗദായൈ നമഃ
 • ഓം യോഗ്യായൈ നമഃ
 • ഓം യോഗാനന്ദായൈ നമഃ
 • ഓം യുഗന്ധരായൈ നമഃ
 • ഓം ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സര്വാധാരായൈ നമഃ
 • ഓം സുപ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ