• ഓം സുഖാരാദ്ധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ശുഭകര്യൈ നമഃ
 • ഓം ശോഭനാസുലഭാഗത്യൈ നമഃ
 • ഓം രാജരാജേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം രാജ്യവല്ലഭായൈ നമഃ
 • ഓം രാജത്കൃപായൈ നമഃ
 • ഓം രാജപീഠ നിവേശിത നിജാശ്രിതായൈ നമഃ
 • ഓം രാജ്യലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 • ഓം കോശനാഥായൈ നമഃ
 • ഓം ചതുരംഗ ബലേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം സാമ്രാജ്യ ദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം സത്യസന്ധായൈ നമഃ
 • ഓം സാഗരമേഖലായൈ നമഃ
 • ഓം ദീക്ഷിതായൈ നമഃ
 • ഓം ദൈത്യശമന്യൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വലോകവശങ്കര്യൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വാര്ത്ഥദാത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം സച്ചിദാനന്ദ രൂപിണ്യൈ നമഃ