• ഓം ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്തസ്മരതൂണാഭജങ്ഘികായൈ നമഃ
 • ഓം ഗൂഢഗുല്ഫായൈ നമഃ
 • ഓം കൂർമ്മപൃഷ്ഠജയിഷ്ണുപ്രപദാന്വിതായൈ നമഃ
 • ഓം നഖദീധിതിസംഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണായൈ നമഃ
 • ഓം പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹായൈ നമഃ
 • ഓം ശിഞ്ജാന മണിമഞ്ജീര മണ്ഡിത ശ്രീപദാംബുജായൈ നമഃ
 • ഓം മരാളീമന്ദഗമനായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാലാവണ്യശേവധയേ നമഃ
 • ഓം സർവ്വാരുണായൈ നമഃ
 • ഓം അനവദ്യാങ്ഗ്യൈ നമഃ
 • ഓം സർവ്വാഭരണഭൂഷിതായൈ നമഃ
 • ഓം ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം ശിവായൈ നമഃ
 • ഓം സ്വാധീനവല്ലഭായൈ നമഃ
 • ഓം സുമേരുമധ്യശൃംഗസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രീമന്നഗരനായികായൈ നമഃ
 • ഓം ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാപത്മാടവീസംസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം കദംബവനവാസിന്യൈ നമഃ