• ഓം പുഷ്ടായൈ നമഃ
 • ഓം പുരാതനായൈ നമഃ
 • ഓം പൂജ്യായൈ നമഃ
 • ഓം പുഷ്കരായൈ നമഃ
 • ഓം പുഷ്കരേക്ഷണായൈ നമഃ
 • ഓം പരസ്മൈജ്യോതിഷേ നമഃ
 • ഓം പരസ്മൈധാമ്നേ നമഃ
 • ഓം പരമാണവേ നമഃ
 • ഓം പരാത്പരായൈ നമഃ
 • ഓം പാശഹസ്തായൈ നമഃ
 • ഓം പാശഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം പരമന്ത്രവിഭേദിന്യൈ നമഃ
 • ഓം മൂര്ത്തായൈ നമഃ
 • ഓം അമൂര്ത്തായൈ നമഃ
 • ഓം അനിത്യതൃപ്തായൈ നമഃ
 • ഓം മുനിമാനസ ഹംസികായൈ നമഃ
 • ഓം സത്യവ്രതായൈ നമഃ
 • ഓം സത്യരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം സര്വാന്തര്യാമിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സത്യൈ നമഃ