• ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 • ഓം ജനന്യൈ നമഃ
 • ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ബുധാര്ച്ചിതായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രസവിത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം പ്രചണ്ഡായൈ നമഃ
 • ഓം ആജ്ഞായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രകടാകൃത്യൈ നമഃ
 • ഓം പ്രണേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം പ്രാണദാത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചാശത്പീഠ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം വിശൃംഖലായൈ നമഃ
 • ഓം വിവിക്തസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം വീരമാത്രേ നമഃ
 • ഓം വിയത്പ്രസുവേ നമഃ
 • ഓം മുകുന്ദായൈ നമഃ
 • ഓം മുക്തിനിലയായൈ നമഃ
 • ഓം മൂലവിഗ്രഹ രൂപിണ്യൈ നമഃ