• ഓം കാന്താര്ദ്ധ വിഗ്രഹായൈ നമഃ
 • ഓം കാര്യകാരണ നിര്മ്മുക്തായൈ നമഃ
 • ഓം കാമകേളി തരംഗിതായൈ നമഃ
 • ഓം കനത്കനക താടങ്കായൈ നമഃ
 • ഓം ലീലാ വിഗ്രഹ ധാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം അജായൈ നമഃ
 • ഓം ക്ഷയവിനിര്മ്മുക്തായൈ നമഃ
 • ഓം മുഗ്ദ്ധായൈ നമഃ
 • ഓം ക്ഷിപ്ര പ്രസാദിന്യൈ നമഃ
 • ഓം അന്തര്മുഖ സമാരാദ്ധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ബഹിര്മുഖ സുദുര് ലഭായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രയ്യൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിവര്ഗ്ഗ നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിപുര മാലിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിരാമയായൈ നമഃ
 • ഓം നിരാലംബായൈ നമഃ
 • ഓം സ്വാത്മാരാമായൈ നമഃ
 • ഓം സുധാസൃത്യൈ നമഃ
 • ഓം സംസാരപങ്ക നിര്മഗ്ന സമുദ്ധരണ പണ്ഡിതായൈ നമഃ