• ഓം യജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം യജ്ഞകര്ത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം യജമാന സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ധര്മ്മാധാരായൈ നമഃ
 • ഓം ധനാദ്ധ്യക്ഷായൈ നമഃ
 • ഓം ധനധാന്യ വിവര്ദ്ധിന്യൈ നമഃ
 • ഓം വിപ്രപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം വിപ്രരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം വിശ്വഭ്രമണ കാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം വിശ്വഗ്രാസായൈ നമഃ
 • ഓം വിദ്രുമാഭായൈ നമഃ
 • ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
 • ഓം വിഷ്ണുരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം അയോനയേ നമഃ
 • ഓം യോനി നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം കൂടസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം കുളരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം വീരഗോഷ്ഠീ പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം വീരായൈ നമഃ
 • ഓം നൈഷ്കര്മ്യായൈ നമഃ