• ഓം നാദരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം വിജ്ഞാനകലനായൈ നമഃ
 • ഓം കല്യായൈ നമഃ
 • ഓം വിദഗ്ദ്ധായൈ നമഃ
 • ഓം ബൈന്ദവാസനായൈ നമഃ
 • ഓം തത്ത്വാധികായൈ നമഃ
 • ഓം തത്ത്വമയ്യൈ നമഃ
 • ഓം തത്ത്വമര്ത്ഥ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സാമഗാന പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം സോമ്യായൈ നമഃ
 • ഓം സദാശിവ കുടുംബിന്യൈ നമഃ
 • ഓം സവ്യാപസവ്യ മാര്ഗ്ഗസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം സര്വാപദ്വിനിവാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സ്വസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം സ്വഭാവമധുരായൈ നമഃ
 • ഓം ധീരായൈ നമഃ
 • ഓം ധീരസമര്ച്ചിതായൈ നമഃ
 • ഓം ചൈതന്യാര്ഘ്യ സമാരാധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ചൈതന്യ കുസുമ പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം സദോദിതായൈ നമഃ