• ഓം മനോമയ്യൈ നമഃ
 • ഓം വ്യോമകേശ്യൈ നമഃ
 • ഓം വിമാനസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം വജ്രിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം വാമകേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചയജ്ഞ പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചപ്രേത മഞ്ചാധിശായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചമ്യൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചഭൂതേശ്യൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചസംഖ്യോപചാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ശാശ്വത്യൈ നമഃ
 • ഓം ശാശ്വദൈശ്വര്യായൈ നമഃ
 • ഓം ശര്മ്മദായൈ നമഃ
 • ഓം ശംഭുമോഹിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ധരായൈ നമഃ
 • ഓം ധരസുതായൈ നമഃ
 • ഓം ധന്യായൈ നമഃ
 • ഓം ധര്മ്മിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ധര്മ്മവര്ദ്ധിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ലോകാതീതായൈ നമഃ