• ഓം സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ
 • ഓം കാമദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ദേവർഷിഗണസംഘാതസ്തൂയമാനാത്മ വൈഭവായൈ നമഃ
 • ഓം ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിസേനാസമന്വിതായൈ നമഃ
 • ഓം സമ്പത്കരീസമാരൂഢസിന്ധുരവ്രജസേവിതായൈ നമഃ
 • ഓം അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതായൈ നമഃ
 • ഓം ചക്രരാജരഥാരൂഢസർവ്വായുധപരിഷ്കൃതായൈ നമഃ
 • ഓം ഗേയചക്രരഥാരൂഢമന്ത്രിണീപരിസേവിതായൈ നമഃ
 • ഓം കിരിചക്രരഥാരൂഢദണ്ഡനാഥാപുരസ്കൃതായൈ നമഃ
 • ഓം ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്ത വഹ്നിപ്രാകാര മധ്യഗായൈ നമഃ
 • ഓം ഭണ്ഡസൈന്യ വധോദ്യുക്ത ശക്തി വിക്രമ ഹര്ഷിതായൈ നമഃ
 • ഓം നിത്യാ പരാക്രമാടോപ നിരീക്ഷണ സമുത്സുകായൈ നമഃ
 • ഓം ഭണ്ഡപുത്ര വധോദ്യുക്ത ബാലാ വിക്രമ നന്ദിതായൈ നമഃ
 • ഓം മന്ത്രിണ്യംബാ വിരചിത വിഷങ്ഗ വധ തോഷിതായൈ നമഃ
 • ഓം വിശുക്ര പ്രാണഹരണ വാരാഹീ വീര്യ നന്ദിതായൈ നമഃ
 • ഓം കാമേശ്വര മുഖാലോക കല്പിത ശ്രീഗണേശ്വരായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാഗണേശ നിര്ഭിന്ന വിഘ്നയന്ത്ര പ്രഹര്ഷിതായൈ നമഃ
 • ഓം ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്ര നിര്മുക്ത ശസ്ത്ര പ്രത്യസ്ത്ര വര്ഷിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം കരാംഗുലി നഖോത്പന്ന നാരായണ ദശാകൃത്യൈ നമഃ