• ഓം ജ്ഞാന ജ്ഞേയ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം യോനിമുദ്രായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിഖണ്ഡേശ്യൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ
 • ഓം അംബായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രികോണഗായൈ നമഃ
 • ഓം അനഘായൈ നമഃ
 • ഓം അത്ഭുതചാരിത്രായൈ നമഃ
 • ഓം വാഞ്ഛിതാര്ത്ഥ പ്രദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം അഭ്യാസാതിശയ ജ്ഞാതായൈ നമഃ
 • ഓം ഷഡദ്ധ്വാതീത രൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം അവ്യാജ കരൂണാ മൂര്ത്തയേ നമഃ
 • ഓം അജ്ഞാന ദ്ധ്വാന്ത ദീപികായൈ നമഃ
 • ഓം ആബാല ഗോപ വിദിതായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വാനുല്ലംഘ്യ ശാസനായൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രീചക്രരാജ നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രീമത് ത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രീശിവായൈ നമഃ
 • ഓം ശിവ ശക്ത്യൈക്യ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ലളിതാംബികായൈ നമഃ