• ഓം മഹാ പാശുപതാസ്ത്രാഗ്നി നിര്ദഗ്ദ്ധാസുര സൈനികായൈ നമഃ
 • ഓം കാമേശ്വരാസ്ത്ര നിര്ദഗ്ദ്ധ സഭണ്ഡാസുര ശൂന്യകായൈ നമഃ
 • ഓം ബ്രഹ്മോപേന്ദ്ര മഹേന്ദ്രാദി ദേവ സംസ്തുത വൈഭവായൈ നമഃ
 • ഓം ഹര നേത്രാഗ്നി സംദഗ്ദ്ധ കാമ സണ്ജീവനൗഷധയേ നമഃ
 • ഓം ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവ കൂടൈക സ്വരൂപ മുഖ പങ്കജായൈ നമഃ
 • ഓം കണ്ഠാധഃ കടി പര്യന്ത മധ്യകൂട സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ശക്തികൂടൈകതാപന്ന കട്യധോഭാഗ ധാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം മൂലമന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ
 • ഓം മൂലകൂടത്രയ കളേബരായൈ നമഃ
 • ഓം കുളാമൃതൈക രസികായൈ നമഃ
 • ഓം കുളസങ്കേത പാലിന്യൈ നമഃ
 • ഓം കുലാംഗനായൈ നമഃ
 • ഓം കുലാന്തഃസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം കൗളിന്യൈ നമഃ
 • ഓം കുളയോഗിന്യൈ നമഃ
 • ഓം അകുളായൈ നമഃ
 • ഓം സമയാന്തസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം സമയാചാരതത്പരായൈ നമഃ
 • ഓം മൂലാധാരൈക നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി വിഭേദിന്യൈ നമഃ