സര്‍വ്വനാമം

നാമത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പദങ്ങളെ വ്യാകരണത്തില്‍ സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ എന്നു പറയുന്നു. പ്രധാനമായും സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ സംസാരഭാഷയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. നാമം ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന വിരസതയൊഴിവാക്കാനാണ് സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാന്‍, ഞങ്ങള്‍, നീ, നിങ്ങള്‍, താങ്കള്‍, നമ്മള്‍, അവന്‍, അവള്‍, അത്, അവര്‍, ആ, പല, തുടങ്ങിയവ സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ക്കുദാഹരണമാണ്. സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട്.

ഉത്തമപുരുഷന്‍

ഒരാള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു വ്യക്തി തന്നെത്തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നാമ പദങ്ങളാണ് ഉത്തമ പുരുഷന്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നത്. ഞാന്‍, ഞങ്ങള്‍, നാം, നമ്മള്‍, നമ്മുടെ, എന്റെ, എന്നില്‍ തുടങ്ങിയവ ഉത്തമപുരുഷന്‍ എന്ന സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

മധ്യമപുരുഷന്‍

ആരോട് സംസാരിക്കുന്നുവോ അയാളെക്കുറിക്കുന്ന നാമ പദങ്ങളാണ് മധ്യമപുരുഷന്‍. നീ, നിങ്ങള്‍, താങ്കള്‍, താന്‍, അങ്ങ്, അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയവ മധ്യമപുരുഷ സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

പ്രഥമ പുരുഷന്‍

മറ്റൊരാളെയോ മറ്റൊരു വസ്തുവിനേയോ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സര്‍വ്വനാമങ്ങളാണ് പ്രഥമപുരുഷന്‍ എന്ന ഗണത്തില്‍ വരുന്നത്. അവന്‍, അവള്‍, അത്, അവര്‍, അതിന്, അതിന്റെ, അയാളുടെ, അവരുടെ, അവന്റെ, അവളുടെ, അദ്ദേഹത്തെ തുടങ്ങിയവ പ്രഥമ പുരുഷ സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.