1989 എന്‍.എന്‍. കക്കാട്
1990 യൂസഫലി കേച്ചേരി
1991 സുഗതകുമാരി
1992 പി. ഭാസ്‌ക്കരന്‍
1993 പ്രൊഫ.ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ്
1994 അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി
1995 കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍
1996 വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
1997 ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ
1998 ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഝണ്യന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
1999 ഡോ.കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍
2000 പ്രൊഫ.കെ. സച്ചിദാനന്ദന്‍
2001 പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍
2002 എം.പി. അപ്പന്‍
2003 മധുസൂദനന്‍ നായര്‍
2004 പ്രൊഫ.കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
2005 കിളിമാനൂര്‍ രമാകാന്തന്‍
2006 ഡി. വിനയചന്ദ്രന്‍
2007 മാധവന്‍ അയ്യപ്പത്ത്‌