2001 തിക്കോടിയന്‍
2002 എം.വി. ദേവന്‍
2003 പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍
2004 ഒ.വി. വിജയന്‍
2005 എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍
2006 എം. മുകുന്ദന്‍
2007 അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി
2008 കോവിലന്‍
2009 വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി