കെ.പി. അപ്പന്‍കെ.പൊന്നപ്പന്‍
കെ.എസ്.കെ തളിക്കുളംകെ.എസ്.കൃഷ്ണന്‍
കെ.പാനൂര്‍കുഞ്ഞിരാമന്‍ പാനൂര്‍
കെ.സികെ.സി.കേശവപിള്ള
കെ.തായാട്ട്കുഞ്ഞനന്തന്‍ തായാട്ട്
കെ.എന്‍.എഴുത്തച്ഛന്‍കുടിയിരിക്കല്‍ നാരായണന്‍ എഴുത്തച്ഛന്‍
കെ.കെ.രാജകുമാരപുരത്ത് കുഞ്ചുരാജ
കെ.വി.എം കൈപ്പിള്ളി വാസുദേവന്‍ മൂസ്സത്
കേരളന്‍-സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
കേസരി-വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായനാര്‍
കേസരി- കേസരി എ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
കുമാര്‍മാരാര്‍
കൊടുപ്പുന്നഗോവിന്ദഗണകന്‍
കോവിലന്‍ വി.വി.അയ്യപ്പന്‍
കോവിലന്‍ കണ്ടാണിശ്ശേരി വട്ടോമ്പറമ്പില്‍ വേലപ്പന്‍ അയ്യപ്പന്‍
കോഴിക്കോടന്‍ മുണ്ടക്കാമ്പറമ്പില്‍ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ നായര്‍
കൃഷ്ണചൈതന്യകെ.കെ.നായര്‍
ഗലീലിയോഎം.സത്യപ്രകാശം
ഗോപിഎം.എന്‍.ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
ഗോകുലനാരായണന്‍വി.കെ.എന്‍