പാണന്‍മാരുടെ ഒരുകലാപ്രകടനം. പാട്ടി (പാണസ്ത്രീ) യും പത്തോപന്ത്രണ്ടോ വയസ്‌സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും പങ്കെടുക്കും.