വിഗ്രഹങ്ങള്‍ കുളിപ്പിച്ച് മന്ത്രപുരസ്‌സരം ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മം. ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം എല്ലാ ദേവീദേവന്‍മാര്‍ക്കും വേണം. പുണ്യാഹാദിമന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ശംഖുകൊണ്ടാണ് സാധാരണമായി അഭിഷേകം ചെയ്യുക. നിത്യേനയുള്ള അഭിഷേകത്തിനു പുറമേ വിശേഷ അഭിഷേകങ്ങളും പതിവുണ്ട്. പശുവിന്‍ പാല്, ഇളനീര്‍ എന്നിവ എല്ലാദേവന്‍മാര്‍ക്കും അഭിഷേകദ്രവ്യമാണ്. പഞ്ചാമൃതം, ഭസ്മം, പനിനീര്‍, കളഭം, എണ്ണ, നെയ്യ് എന്നിവ സുബ്രഹ്മണ്യന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവയാണ്. മഞ്ഞള്‍, കുങ്കുമം എന്നിവ ഭദ്രകാളിക്ക്. എല്ലാദേവന്‍മാര്‍ക്കും കളഭാഭിഷേകം നടത്താം. അഭിഷേകം ശിവന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ധാര, രുദ്രാഭിഷേകം, ദ്രവ്യാഭിഷേകം എന്നിവ ശിവന് പ്രിയം. അഷ്ടാഭിഷേകം മിക്ക ദേവന്‍മാര്‍ക്കും വിഗ്രഹം പോലെ സാളഗ്രാമത്തിലും അഭിഷേകം ചെയ്യും.