മയില്‍പ്പീലി, വര്‍ണ്ണത്തകിട്, തടിച്ച കാഡ്‌ബോര്‍ഡ് മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരുതരം അലങ്കാരവസ്തു. ചുറ്റിലും പീലി ചൂടിയിരിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളിലും ആലവട്ടം ചാര്‍ത്താറുണ്ട്. രാജകീയമായ വിശറിയാണ് ആലവട്ടം.