വടക്കന്‍ പാട്ടുകളിലെ ഒരു വീരപരാക്രമി, തച്ചോളി ഉദയനന്റെയും കാവില്‍ ചാത്തോത്ത് ചീരു (കുഞ്ഞിക്കുങ്കി) വിന്‍േറയും മകനാണ് കുഞ്ഞമ്പാടി. പതിനഞ്ചോളം പാട്ടുകള്‍ അമ്പാടിയുടെ വീരകഥകള്‍ പറയുന്നു.