ഒരു ചര്‍മ്മവാദ്യം. ചന്ദ്രവളയം എന്നും പറയും. ഇതിന് സംഘകാലത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഓടുകൊണ്ടു നിര്‍മ്മിച്ച വളയത്തിന് ഉടുമ്പിന്റെ തോലുപൊതിഞ്ഞാണ് അമ്പിളിവളയം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഈ വാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് രാമകഥപ്പാട്ട് പാടിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഇത് പ്രചാരലുപ്തമായി.