അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയാണ് അമ്മായി. (അമ്മായിയമ്മ). ചില സമുദായങ്ങളില്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ/ഭാര്യയുടെ അമ്മയെയാണ് അമ്മായിയമ്മ എന്നു പറയുന്നത്.