തിറയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ്. വാദ്യഘോഷത്തോടും ആര്‍പ്പുവിളികളോടും കൂടി വീടുകള്‍തോറും ചെന്ന് ഇളനീര്‍, തേങ്ങ, കുരുത്തോല തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയാണ് ‘അരങ്ങോല’.