നാട്ടുമ്പുറങ്ങളില്‍ നടത്താറുള്ള ഒരുതരം ചിട്ടി. പണക്കുറിപോലെ അരിക്കുറിയും നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളാണ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ മാസവും  അളവില്‍ അരി ഏല്പിച്ചു