പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഒരു വിനോദം. ഇതിന് തൊട്ടുകളി എന്നും പറയും എട്ടോ പത്തോ കുട്ടികള്‍ വട്ടത്തിലിരുന്നാണ് കളി.