അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ദേവതയായി കരുതിവരുന്ന ഒരു ദേവത