ബാധോപദ്രവ ശാന്തിക്കുള്ള ഒരു മന്ത്ര-തന്ത്ര പ്രയോഗം. കണേ്ണറ്, നാവേറ് ദോഷങ്ങള്‍ കളയും.