ഉത്തരകേരളത്തിലെ അയ്യപ്പന്‍കാവുകളിലും ശാസ്താംക്ഷേത്രങ്ങളിലും തീയാടി നമ്പ്യാന്‍മാര്‍ നടത്തിവരുന്ന ഒരനുഷ്ഠാന നൃത്തകല.