ഭസ്മമിട്ടു സൂക്ഷിക്കുന്ന മരപ്പെട്ടി. പഴയ തറവാടുകളില്‍ ഭസ്മപ്പെട്ടികള്‍ ഇപ്പോഴും കാണാം. പ്‌ളാവ്, തേക്ക് തുടങ്ങിയവകൊണ്ടാണ് അവ നിര്‍മിക്കുന്നത്.