മന്ത്രവാദരംഗത്തും വൈദ്യരംഗത്തും ഭസ്മപ്രയോഗമുണ്ട്. ഭസ്മം ജപിച്ചുതൊടുകയും ഭസ്മക്കളം കുറിക്കുകയുമൊക്കെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സാധാരണഭസ്മല്ലാതെ, ചില പ്രത്യേക ഔഷധങ്ങളും ധൂപക്കൂട്ടുകളും കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഭസ്മങ്ങള്‍ ആഭിചാരാദികള്‍ക്ക് പ്രയോഗിക്കും. വൈദ്യത്തില്‍ രാസപ്രയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളര്‍ന്നുവന്ന ഒരു ചികില്‍സാരീതിയാണ് ഭസ്മപ്രയോഗം. പവിഴഭസ്മം, തങ്കഭസ്മം എന്നിങ്ങനെ നിത്യപരിചിതങ്ങളായ ഭസ്മങ്ങളുണ്ട്.