കൃഷിപ്പണിയുടെ തുടക്കം. കാളകള്‍ക്ക് നുകംവച്ച് നല്ല സമയം നോക്കിയാണ് ചാലിടുന്നത്.