രാഗപ്രധാനമായ പാട്ട്. പതിഞ്ഞസ്വരത്തില്‍ പാടുന്നവയാണ്. ആതിരോത്‌സവത്തില്‍ പന്തടിച്ചു ചിന്തുപാടിക്കളിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ വിനോദമായിരുന്നു. കാവടിക്കാര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘കാവടിച്ചിന്ത്’ തമിഴ്‌ശൈലിയിലുള്ളതാണ