ചുണ്ണാമ്പ് നിറച്ചുവയ്ക്കുന്ന അടപ്പുള്ള ചെറിയ പാത്രം. ഓടുകൊണ്ടും നിര്‍മ്മിക്കും.