ഉണക്കലരി അരച്ച് വാഴയിലയില്‍ പരത്തി, ഇലമടക്കി തീക്കനലില്‍ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ചുട്ടട.