ധര്‍മമായി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം. ധനികകുടുംബക്കാര്‍ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് ധര്‍മ്മക്കഞ്ഞി നടത്തിയിരുന്നത്. കുടുംബത്തില്‍ പിറന്നാള്‍ തുടങ്ങിയ വിശേഷമുണ്ടായാല്‍ ധര്‍മക്കഞ്ഞി കഴിക്കുമായിരുന്നു. കൊല്ലത്തില്‍ നിശ്ചിതകാലം കഞ്ഞിനടത്തുന്ന പതിവും നിലനിന്നിരുന്നു, ബ്രഹ്മക്ഷത്രിയഗൃഹങ്ങളാണ് ഇതിനു മുന്‍കൈ എടുത്തിരുന്നത്. കഞ്ഞിയും ഒന്നോ രണ്ടോ കറികളുമുണ്ടാകും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചില പള്ളികളിലും ധര്‍മ്മക്കഞ്ഞി കഴിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.