പ്രത്യേകരീതിയില്‍ എറിഞ്ഞുകറക്കി കളിക്കുന്ന പമ്പരം. ഏറുപമ്പരത്തിന്റെ അടിഭാഗം കൂര്‍ത്തിരിക്കും.