ഒരു കറിപ്പാട്ട്. ഉത്തരകേരളത്തില്‍ പ്രചാരമുള്ളത്. കക്കിരി നട്ട്, അത് വളര്‍ന്ന് കക്കിരിക്ക ഉണ്ടാകുന്നതും ചിങ്ങമാസത്തില്‍ പുത്തരിക്ക് കക്കിരിക്ക പറിക്കുന്നതുമാണ് ആ പാട്ടില്‍ വര്‍ണിക്കുന്നത്.